Sir Ramakrishnan Venki
http://royalsociety.org
President, The Royal Society
Organizations